การเขียนเค้าโครงงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

สิงหาคม 15, 2012 in การจัดการความรู้ (KM), เอกสารเผยแพร่ by kru_tuang hongkaeo

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

บทที่ 1 บทนำ

1.    ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ( 3 – 5 หน้า ) สาระที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.1    ความเป็นมาของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.กศ.ชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)         พ.ศ. 2545 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวการจัดการศึกษา).

1.2    สภาพปัจจุบันปัญหาการอ่านออก – เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประเทศ/ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.3    นโยบายจุดเน้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ของกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./เขตพื้นที่

1.4   สภาพปัจจุบันปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวเชด( เน้น ป.3 )

2.    จุดประสงค์การวิจัย

2.1    เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.2    เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ สำหรับแก้ปัญหา การอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.3    เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น

2.4    เพื่อสำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนหลังจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้นวัตกรรม      สื่อการเรียนรู้สำหรับการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3.    สมมติฐานการวิจัย

3.1    นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวเชด มีประสิทธิภาพ 80/80

3.2    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านบัวเชด โดยใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3    ความพึงพอใจของครูและนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

4.    ขอบเขตการวิจัย

4.1    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การศึกษา 2553-2554 จำนวน 60 คน

4.2    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

4.2.1    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 32  คน

4.2.2    นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 28  คน

4.3    เป็นการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553-2554

5.    ข้อตกลงเบื้องต้น

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความรู้สติปัญญา ตามกลุ่มระดับสติปัญญาเดียวกัน     ตามเกณฑ์ การคัดเลือกโดยกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านบัวเชด ปีการศึกษา 2553-2554 จำแนกได้ดังนี้

1)    กลุ่มอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้แก่ นักเรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2)    กลุ่มอ่านออก เขียนได้ ได้แก่ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่คล่อง

3)    กลุ่มอ่านออก – เขียนไม่ได้ ได้แก่ นักเรียนที่อ่านออกบ้างแต่เขียนไม่ได้

4)    กลุ่มอ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้ ได้แก่ นักเรียนที่อ่านไม่ออก – เขียนไม่ได้

6.    นิยามศัพท์เฉพาะ

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวเชด สพป.สุรินทร์ 3

นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ หมายถึง ชุดฝึกอ่าน และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวเชด มีองค์ประกอบดังนี้

1)    สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย (ภาคเรียนที่ 1)

2)    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3)    จุดประสงค์การเรียนรู้

4)    แนวคิดสำคัญ ขอบข่าย เนื้อหา หลักการภายในหน่วย

5)    กิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน – เขียน

6)   แบบทดสอบประจำหน่วย

Mega World News Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google Yahoo Buzz StumbleUpon Eli Pets